Blog

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny - Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні

Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.

 

Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам. Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є також психологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послуги мобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджає за місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щоб пацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншому короткостроковому чи тимчасовому житлі.

Přílohy ke stažení: